arm

arm
I
[a:m] n բազուկ, թև. arm inarm թևանցուկ with open arms գրկաբաց. at arm’s length պատշաճ հե ռավորության վրա. a babe in arms ծծկեր երե խա. rush into smb‘s arms մեկի գիրկն ընկ նել. chance one’s arms խիզախել, հանդգնել. put one’s arms round smb գրկախառնվել. under one’s arms թևատակին. (թևք) arm of a river գետի բա զուկ. arm of an arm-chair բազ կաթոռի բազուկ. an arm of the sea ծո վածոց. arm of the tree ծառի ճյուղ. arms of a balance տեխ. կշեռքի լծակ. the arm of the law փխբ. օրենքի ուժը
II
[a:m] n զորքի տեսակ. the air arm ռազմա օդային ուժեր. arms զենք. in arms զինված. under arms զինված. To arms! Ի զե՛ն. equality of arms կողմերի հավասարություն. take up arms զենք վերցնել. lay down arms զենքը վայր դնել, անձ նատուր լինել. arms limitation սպա ռա զինման սահմանափակում. small arms հրա ձգային զենք, հրազեն. arms (coat of arms) զի նանշան
III
[a:m] v զին(վ)ել. arm oneself զինվել. armed with information տեղեկատվությամբ զինված, սպառիչ տեղեկատվություն ունենալ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • arm — ärm …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Arm — Arm, n. [AS. arm, earm; akin to OHG. aram, G., D., Dan., & Sw. arm, Icel. armr, Goth. arms, L. armus arm, shoulder, and prob. to Gr. ? joining, joint, shoulder, fr. the root ? to join, to fit together; cf. Slav. rame. ?. See {Art}, {Article}.] 1 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Arm — Arm, ärmer, ärmste, adj. et adv. welches überhaupt den Zustand der Beraubung einer Sache ausdruckt, und zwar, 1. In eigentlicher Bedeutung, des zeitlichen Vermögens beraubt. Ein armer Mensch, ein armer Mann, eine arme Frau. Arm seyn. Arm werden.… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • ARM — steht für: Arm, eine der oberen Extremitäten des menschlichen Körpers Arm (Name), ein biblischer Name Arm (Stern), der Stern Eta Capricorni arm steht für: arm, Adjektiv, siehe Armut Personen mit Namen Arm sind: Mark Arm (* 1962), US… …   Deutsch Wikipedia

 • arm — arm1 [ärm] n. [ME < OE earm; akin to L armus, Goth arms, OHG arm: see ART1] 1. a) an upper limb of the human body b) in anatomy, the part of the upper limb between the shoulder and the elbow c) in nontechnical use, the part of the upper limb… …   English World dictionary

 • Arm — …   Deutsch Wikipedia

 • arm — arm; arm·ful; arm·less; arm·let; arm·scye; dis·arm; en·arm; re·arm; un·arm; ARM; dis·arm·er; dis·arm·ing·ly; …   English syllables

 • Arm — Arm: Die gemeingerm. Körperteilbezeichnung mhd., ahd. arm, got. arms, engl. arm, schwed. arm beruht mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf einer Bildung zu der idg. Wurzel *ar‹ə› »fügen, zupassen«, vgl. z. B. lat. armus »Oberarm,… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Arm — Arm, v. t. [imp. & p. p. {Armed}; p. pr. & vb. n. {Arming}.] [OE. armen, F. armer, fr. L. armare, fr. arma, pl., arms. See {arms}.] 1. To take by the arm; to take up in one s arms. [Obs.] [1913 Webster] And make him with our pikes and partisans A …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Arm — Sm std. (8. Jh.), mhd. arm, ahd. ar(a)m, as. arm Stammwort. Aus g. * arma m. Arm , auch in gt. arms, anord. armr, ae. earm, afr. erm. Dieses aus einem indogermanischen Wort für Schultergelenk, Arm , das in zwei Ablautformen * arə mo und * ṛə mo… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • arm — Ⅰ. arm [1] ► NOUN 1) each of the two upper limbs of the human body from the shoulder to the hand. 2) a side part of a chair supporting a sitter s arm. 3) a narrow body of water or land projecting from a larger body. 4) a branch or division of an… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”